top of page

תכנית אב

שכונת גנים יובלים

שכונות קרית יובל, עיר גנים וקרית מנחם הן שכונות המיועדות להתחדשות עירונית על פי תכנית המתאר של ירושלים. בפרויקט זה בהובלת משרד פלד קימלמן הוגדרו סוגי הבינוי השונים וההתיחסות העתידית אליהם, תוך הוספה של אלפים רבים של יחידות דיור. המרחב הציבורי תוכנן כך שמערכת שבילים  ומעברים לאורך צירי הרכסים, השוזרת גנים ציבורים ומבני ציבור, מובילה אל השדרה המרכזית. מערכת נפרדת של צירים ירוקים בואדיות, מצטלבת עם מערכת זו ומחברת את השכונות אל המרחב הירוק הסובב.

 

הוכן עבור: הרשות לפיתוח ירושלים

תמונה19.jpg
bottom of page