top of page

תכניות אב - צור באהר

תכנית זו כוללת למעשה שלשה כפרים: צור באהר, אום טובא ואום ליסון, שהפכו לחלק משכונות ירושלים המזרחית.

התכנית מציעה מגמות להמשך התפתחות השכונה, תוך מתן מענה לגידול המשמעותי הצפוי באוכלוסיה, פתרון לבעיות התנועה ועתודת שטחים למבני ציבור ושצ"פים.

 

הוכן עבור: הרשות לפיתוח ירושלים

צור באהר
bottom of page