top of page

תכניות אב - שכונת גוננים

בתכנית המתאר של ירושלים מיועדת שכונת גוננים להתחדשות עירונית. שכונה זו הסמוכה למרכז העיר סובלת מבניה מיושנת באיכות נמוכה. התכנית מאפשרת התחדשות עירונית בתחומי כל מגרש בנפרד, תוך בניה של בתי קומות המכילים חניה תחתית והגדלה משמעותית של מספר יחידות הדיור במגרש.

כמו כן תוכננה מערכת שטחים פתוחים המקשרים בין הרחובות, אשר כולם מובילים אל מרכז השכונה שבו אזור נרחב של מבני ציבור. התכנית כללה הצעה להפיכת גוש מבני הציבור למרכז שכונתי.

 

הוכן עבור: הרשות לפיתוח ירושלים

תמונה18.jpg
bottom of page