top of page

מבני ציבור

למשרד נסיון בתכנון פיתוח מבני ציבור. התכנון כולל פיתוח של חצרות המבנה  באופן המשתלב ברעיון התכנוני של המבנה ומשלים אותו, וטיפול בקשר של המבנה אל הסביבה.

bottom of page