top of page

תשתיות

בתכנון נופי בפרויקטי תשתית גדולים כגון כבישים ומסילות  אנו מנסים להקטין מראש, ככל האפשר,את הפגיעה בסביבה הטבעית. לאחר מכן באמצעות טיפול ושיקום נופי 'מאחים' את הפרויקט אל סביבתו באופן המקטין את המופע שלו בנוף.

כביש 6
bottom of page